Par mums

Bibliotēkas vadītāja: Vineta Truhanova

Adrese: “Jaunliepiņas”, Dzelzava, Madonas novads, LV 4873

Tālrunis: 371-64829047; 371-28662452

e-pasts: dzelzavas1biblioteka@madona.lv

Darba laiks: P. BRĪVDIENA | O. 9.00 – 17.00  | T. 9.00 – 17.00 |C. 9.00 – 17.00 | P. 9.00 – 17.00 | S. 9.00 – 13.00 | Sv. BRĪVDIENA

Bibliotēka slēgta katra mēneša otrajā trešdienā – darba seminārs

Socialajos tīklos: https://www.facebook.com/Dzelzavas1.bib/?view_public_for=103675237752936

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka nodrošina brīvu informācijas pieejamību, veicina bērnu un jauniešu lasītprieku, sekmē kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, piedāvā iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un atpūsties.
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas prioritātes ir latviešu oriģinālliteratūra, literatūra bērniem un jauniešiem, literatūra mūža izglītībai, uzziņu un nozaru literatūra un resursi.


BIBLIOTĒKAS ATBALSTĪTĀJI


GRĀMATU UN CITU IESPIEDDARBU DĀVINĀTĀJI
DZELZAVAS PAGASTA 1. BIBLIOTĒKAI 2022. GADĀ

Rasma Vanaga

Astrīda Nagle

Linda Šņepste

Lilita Bērziņa

Inese Sināte

Sandra Deikmane

Skrides fonds

 


Noteikumi par iespieddarbu un
citu dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu

1. Dāvinājumi ir viens no Dzelzavas pagasta 1. bibliotēkas krājuma papildināšanas avotiem. Tas var būt jebkurš dokumentu veids, kas atbilst publisko bibliotēku krājumu komplektēšanas profilam.
2. Dāvinājumus bibliotēka bez atlīdzības var nodot fiziska vai juridiska persona, iestāde vai uzņēmums periodiski vai epizodiski.
Lai Dzelzavas 1.bibliotēkas krājumā ienākošā dāvinātā literatūra būtu kvalitatīva un lasītāju vajadzībām atbilstoša, dāvinājumu pieņemšanas nosacījumi ir sekojoši:

pēdējo 5 gadu literatūra, ja nav krājumā vai ir nepieciešamība veikt krājuma piekomplektēšanu ar trūkstošiem eksemplāriem;

citu gadu novadpētniecības izdevumi, kā arī izdevumi ar kultūrvēsturisku nozīmi;

aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;

valoda – pamatā latviešu, detektīvi un romantiskā literatūra, izdevumi bērniem; pēc bibliotekāra ieskatiem arī izdevumi citās svešvalodās;

izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietota vai mazlietota; iesējums – cietie vāki.

3. Dāvinājumu atlasi veic Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja.
4. Piegādi veic paši dāvinātāji.
5. Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas vadītāja par saņemtajiem dāvinājumiem sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto izdevumu daudzumu un vērtību naudas izteiksmē, veic individuālo un summāro uzskaiti.
6. informācija par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumiem, publicitāte Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkas mājas lapā